අපි බොක්කෙන් ඉන්නේ. Love U ශ්‍රී ලංකා | YouJudge.lk

අපි පිට රට කරන්නේ නැති ඒවා කරන්න ඕනා මෙහෙ. පිට රට කරන්නේ ඔක්කොම වැරදි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *