අපිට හැමදේම තිබිලත් අපි ළඟ නැති ලොකු දෙයක් මේ මනුස්සයා ළඟ තියෙනවා.

2003 තමයි මගේ බිරිද හම්බවුණේ. මගේ බිරිද තමයි ඇත්තටම ජිවත් වෙන්න නියම පන්නරය දීලා තියෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *