අපිට හරියට වේලක් කන්න තියනවද ? දැන් මන්දපෝෂණය නැද්ද ?

ලංකාවක් නැහැ කොටින්ම කියනවා නම් ලංකාවක් නැහැ. මේක චීන රටක් මේක චයිනට යන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *