අනුහස්ලා දේවුමිලා ඔච්චර දේවල් කරගෙන A තුනක් ගත්තේ කොහොමද

සිංහලත් එක්ක ඉංග්‍රීසි මික්ස් කරලා තියෙන්නේ එතකොට අපි හිතනවා කොළඹ රටේ ඉදලා අපි ඉංග්‍රීසි කතා නොකළොත් පොෂ් නැහැ කියලා හිතනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *