අද බලනකොට කරවල කඩයක් කරනවා හෙට පාර්ලිමේන්තු යනවා

එ කාලයේ තිබිච්ච දේවල් එ කියන්නේ ගුරුවරුන්ට තිබ්බ ගෞරවය අපේ ගුරුවරයෙක් කියන එක්කෙනාට අපේ දෙමව්පියන්ට වගේ සලකනවා ගෞරවයෙන් ඇත්තටම අද එ තත්වය නැති වෙලා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *